ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะสังคม บูรณาการ