ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด

92

group
ปฏิบัติงานจริง

90

home_work
บุคลากรที่ลาศึกษา

2

school
จำนวนปี
ปีงบประมาณ
จำนวนปี
ปีงบประมาณ