ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน วิชาเอก
1 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2 นาง นิดา มีทิพย์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน