ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ตารางแสดงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา ( ปีการศึกษาปัจจุบัน )
# หลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
ปี 2566 ปี 2565
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) 118 145
ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาที่รับ และ ร้อยละที่จบ
# หลักสูตร ปีที่รับ จำนวน ปีที่จบ จำนวน ร้อยละที่จบ
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) 2562 145 2565 145 98.62%
2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) 2562 3 2566 3 33.33%
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) 2563 115 2566 115 100%
ปีการศึกษา รวม FTES ทั้งหมด อาจารย์
พยาบาลประจำ
ค่า FTES อาจารย์:
FTES
ปีการศึกษา 2563 345.17 51 6.77 1 ต่อ 6
ปีการศึกษา 2564 329.28 48.5 6.79 1 ต่อ 6
ปีการศึกษา 2565 268.25 43 6.24 1 ต่อ 6
แผนภูมิสรุปผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา