ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

จำนวนอาจารย์ที่มีและไม่มีภาระงานสอน 3 ปีย้อนหลัง