ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

กราฟสรุปจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง