ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ค่าเฉลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์ตามเกณฑ์สภาฯ 3 ปี ย้อนหลัง