ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาง พชรพร เฟื่องปรางค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
2 นางสาว วิรัตน์ อมกระโทก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
3 นางสาว ชุลีพร ทองโพธิ์เลน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
4 นาง จันทร์จิรา อินจีน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
5 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
6 นางสาว ศุภวรรน ยอดโปร่ง ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
7 นางสาว ชไมพร พาณิชสรรค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
8 นาง เบญจมาภรณ์ นาคามดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้าราชการ สายสอน
9 นาง ดารุณี กิตติเมธางกูร ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
10 นางสาว กรวิกา พรมจวง ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
11 นาย วันชัย พันหลัก ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
12 นางสาว อัศนี วันชัย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย ข้าราชการ สายสอน
13 นาย ปิยพงศ์ สอนลบ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
14 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้าราชการ สายสอน
15 นาย วินัย นิลฟัก ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
16 นางสาว ทับทิม ปัตตะพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้าราชการ สายสอน
17 นาง นุโรม จุ้ยพ่วง ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
18 นางสาว เบญญาภา พรมพุก ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
19 นาย ศุภชัย ทรัพย์พึ่ง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
20 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
21 นาย สุพล นุชรุ่งเรือง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุนทั่วไป
22 นาง อายุพร กัยวิกัยโกศล หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
23 นาย ชัชชัย ป้อมวัดขวาง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
24 นาง ปานจันทร์ คนสูง หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
25 นาย บุญเสริม สระทองอ่อน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
26 นาง วนิดา เทียนสว่าง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
27 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
28 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
29 นาง ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
30 นางสาว สุวรรณี สร้อยสงค์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
31 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
32 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
33 นางสาว จุฑามาศ รัตนอัมภา หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
34 นางสาว จันทร์จิรา ขันทะยศ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
35 นางสาว วิสิฎฐ์ศรี เพ็งนุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
36 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
37 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้าราชการ สายสอน
38 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
39 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
40 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ หัวหน้างาน ข้าราชการ สายสอน
41 นางสาว เกศกาญจน์ ทันประภัสสร ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
42 นาง อังคณา เรือนก้อน ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
43 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
44 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
45 นางสาว สุภาณี คลังฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา ข้าราชการ สายสอน
46 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
47 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
48 นางสาว วิลาวัณย์ สายสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
49 นางสาว เพ็ญนภา ดำมินเศก ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
50 นางสาว สุรีรัตน์ ณ วิเชียร ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
51 นาย ศักดา เปรมไทยสงค์ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
52 นาง จิตติพร ศรีษะเกตุ ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
53 นางสาว สุดาวรรณ สันหมอยา ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
54 นางสาว พรพิมล ชัยสา ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสอน
55 นาง ศุภรศรี สุขป้อม ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ สายสนับสนุนทั่วไป
56 นางสาว จิณนิภา พริบไหว ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
57 นาย รณภพ อิ้มทับ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนวิชาการ
58 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ สายสอน
59 นางสาว เบญจวรรณ ภู่รุ่ง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนทั่วไป
60 นาง ปริศนา พุ่มบ้านเซ่า ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
61 นางสาว อรปภา จำนงค์วัย ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
62 นางสาว กนกพรรณ เสือเหลือง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ
63 นางสาว จีรนันท์ คล้ายทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
64 นางสาว ทัศนียา อ่ำพูล ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนทั่วไป
65 นาย ธีระพงศ์ ลำน้อย ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
66 นางสาว สุพัตรา ระถาพล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
67 นาง ปนัดดา จันทร์คุ้ม ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ
68 นาย ศักดิธัช ปลื้มวงศ์ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ
69 นางสาว ศรัญยาพร แกล้วกล้า ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
70 นางสาว มนัสสา หนูอนงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
71 นางสาว พันธชา ไทยสังคม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
72 นางสาว กาญจนา ปิ่นนาค ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
73 นาง เกษม สาน้ำอ่าง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
74 นาง จำเนียร ฉิมแว่น ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
75 นาง ณิรชา นิลฟัก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
76 นางสาว ดวงใจ สนเถง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
77 นางสาว นันทวัน วงษ์จันป๊อก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
78 นางสาว ปราถนา ศรีบุญแปลง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
79 นาย พิษณุ นาคศิริ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
80 นางสาว อริยาพัชร์ ชัยเดช ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
81 นางสาว นิภาภรณ์ ด้วงนุช ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
82 นางสาว สาธร ศิริวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
83 นางสาว สมมารถ พวงจำปา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
84 นาง สมพร ดีแท้ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
85 นางสาว ปวีณา มั่นสิน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
86 นาย สวัสดิ์ ฉลาดคิด ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
87 นางสาว ทัศนี ครบุรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
88 นางสาว อรนิชา กลึงกลิ่น ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป
89 นาย สุชาติ คอนแก้ว หัวหน้างาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนวิชาการ
90 นาย คณิสร เดือนแจ่ม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ สายสนับสนุนทั่วไป