ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ตำแหน่งสายงาน ประเภทบุคลากร ระดับ สายงาน
1 นางสาว อัศนี วันชัย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
2 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
3 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
4 นาง พชรพร เฟื่องปรางค์ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
5 นางสาว เบญจวรรณ ภู่รุ่ง ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
6 นาง ปริศนา พุ่มบ้านเซ่า ผู้ปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
7 นางสาว อรปภา จำนงค์วัย ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
8 นางสาว วิรัตน์ อมกระโทก ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
9 นางสาว กนกพรรณ เสือเหลือง ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
10 นางสาว จีรนันท์ คล้ายทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิจัย พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
11 นางสาว ทัศนียา อ่ำพูล ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
12 นางสาว ชุลีพร ทองโพธิ์เลน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข สายสนับสนุนทั่วไป
13 นาง จันทร์จิรา อินจีน ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
14 นาย ธีระพงศ์ ลำน้อย ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
15 นางสาว สุพัตรา ระถาพล ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
16 นาง ปนัดดา จันทร์คุ้ม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
17 นาย ศักดิธัช ปลื้มวงศ์ ผู้ปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
18 นางสาว ศรัญยาพร แกล้วกล้า ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
19 นางสาว มนัสสา หนูอนงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
20 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
21 นางสาว ศุภวรรน ยอดโปร่ง ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
22 นางสาว ชไมพร พาณิชสรรค์ ผู้ปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
23 นาง เบญจมาภรณ์ นาคามดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
24 นาง ดารุณี กิตติเมธางกูร ผู้ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ ข้าราชการ ชำนาญการ สายสนับสนุนวิชาการ
25 นางสาว กรวิกา พรมจวง ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
26 นาย วันชัย พันหลัก ผู้ปฏิบัติงาน ช่างไม้ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
27 นางสาว พันธชา ไทยสังคม ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
28 นาย ปิยพงศ์ สอนลบ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
29 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
30 นาย วินัย นิลฟัก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
31 นางสาว ทับทิม ปัตตะพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
32 นาง นุโรม จุ้ยพ่วง ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
33 นางสาว เบญญาภา พรมพุก ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
34 นาย ศุภชัย ทรัพย์พึ่ง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
35 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
36 นาย สุพล นุชรุ่งเรือง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจำ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
37 นาง อายุพร กัยวิกัยโกศล หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
38 นาย ชัชชัย ป้อมวัดขวาง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
39 นาง ปานจันทร์ คนสูง หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
40 นาย บุญเสริม สระทองอ่อน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
41 นาง วนิดา เทียนสว่าง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
42 นางสาว กาญจนา ปิ่นนาค ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
43 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
44 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
45 นาง ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
46 นางสาว สุวรรณี สร้อยสงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
47 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
48 นางสาว จุฑามาศ รัตนอัมภา หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
49 นางสาว จันทร์จิรา ขันทะยศ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
50 นางสาว วิสิฎฐ์ศรี เพ็งนุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
51 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
52 นาง เกษม สาน้ำอ่าง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
53 นาง จำเนียร ฉิมแว่น ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
54 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
55 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
56 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
57 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ หัวหน้างาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
58 นางสาว เกศกาญจน์ ทันประภัสสร ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
59 นาง อังคณา เรือนก้อน ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
60 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
61 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
62 นางสาว สุภาณี คลังฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชา พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
63 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
64 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
65 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
66 นางสาว วิลาวัณย์ สายสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสอน
67 นางสาว เพ็ญนภา ดำมินเศก ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ปฏิบัติการ สายสอน
68 นางสาว สุรีรัตน์ ณ วิเชียร ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
69 นาย ศักดา เปรมไทยสงค์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ สายสอน
70 นาง ณิรชา นิลฟัก ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
71 นาง นิดา มีทิพย์ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
72 นางสาว ดวงใจ สนเถง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
73 นาง จิตติพร ศรีษะเกตุ ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
74 นางสาว สุดาวรรณ สันหมอยา ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
75 นางสาว นันทวัน วงษ์จันป๊อก ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
76 นางสาว พรพิมล ชัยสา ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ข้าราชการ ชำนาญการ สายสอน
77 นางสาว ปราถนา ศรีบุญแปลง ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
78 นาย พิษณุ นาคศิริ ผู้ปฏิบัติงาน งานช่างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
79 นาง ศุภรศรี สุขป้อม ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการ ชำนาญงาน สายสนับสนุนทั่วไป
80 นางสาว จิณนิภา พริบไหว ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
81 นางสาว อริยาพัชร์ ชัยเดช ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
82 นาย รณภพ อิ้มทับ ผู้ปฏิบัติงาน วิทยาจารย์ พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
83 นางสาว นิภาภรณ์ ด้วงนุช ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
84 นางสาว สาธร ศิริวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
85 นางสาว สมมารถ พวงจำปา ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
86 นาง สมพร ดีแท้ ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
87 นางสาว ปวีณา มั่นสิน ผู้ปฏิบัติงาน แม่บ้าน พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
88 นาย สวัสดิ์ ฉลาดคิด ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
89 นางสาว ทัศนี ครบุรี ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
90 นางสาว อรนิชา กลึงกลิ่น ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป
91 นาย สุชาติ คอนแก้ว หัวหน้างาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนวิชาการ
92 นาย คณิสร เดือนแจ่ม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ ไม่มี สายสนับสนุนทั่วไป