ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามลักษณะผลงาน
# ผลงานวิจัย ลักษณะผลงาน
1 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางของสบช.โมเดล ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ด้านส่งเสริมสุภาพ
2 การศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าและประสบการณ์การถูกกระทํารุนแรงของผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนสู่วิถีชีวิตใหม่ ด้านอื่นฯ ระบุ
3 ผลของการใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งแรก ด้านส่งเสริมสุภาพ
4 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ด้านการเรียนการสอน
5 สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: กิจกรรมทางสังคมในยุควิถีใหม่ ด้านส่งเสริมสุภาพ
6 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ด้านชุมชน