ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ผลงานวิจัย วิชาการและผลงานอื่นๆ ย้อนหลัง 5 ปี
# ผลงานวิจัย ประเภทผลงานวิจัย
วิจัย ผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 ผลของการใช้รูปแบบการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลครั้งแรก close close check close
2 ผลของโปรแกรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจและความสุขในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล close close check close
3 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช close close check close
4 สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: กิจกรรมทางสังคมในยุควิถีใหม่ close close check close
5 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ close close check close