ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แผนภูมิแสดงงานวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ จำแนกตาม อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
- จำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 32
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5