ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

รายงานผลงานวิจัยอาจารย์แยกตามบุคคล ย้อนหลัง 5 ปี
ลับดับ ชื่อนามสกุล จำนวนผลงานวิจัยประจำปี
2561 2562 2563 2564 2565 2566
1 นาง จันทร์จิรา อินจีน 1 3 1 0 1 0
2 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี 1 1 1 2 3 1
3 นางสาว ศุภวรรน ยอดโปร่ง 1 0 1 2 2 1
4 นาง เบญจมาภรณ์ นาคามดี 0 0 2 2 5 2
5 นางสาว กรวิกา พรมจวง 0 0 2 2 2 1
6 นางสาว อัศนี วันชัย 3 9 11 6 10 1
7 นาย ปิยพงศ์ สอนลบ 0 0 1 0 3 1
8 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว 0 1 3 1 2 1
9 นางสาว ทับทิม ปัตตะพงศ์ 0 1 0 4 2 0
10 นาง นุโรม จุ้ยพ่วง 0 0 1 1 0 1
11 นางสาว เบญญาภา พรมพุก 0 2 2 1 3 1
12 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย 0 3 1 2 1 1
13 นางสาว สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ 1 2 4 3 1 0
14 นาง อายุพร กัยวิกัยโกศล 0 0 1 0 1 0
15 นาง ปานจันทร์ คนสูง 0 1 0 0 1 0
16 นางสาว สิรารักษ์ เจริญศรีเมือง 0 2 1 0 1 0
17 นางสาว ภูษิตา ครุธดิลกานันท์ 0 0 1 1 0 0
18 นางสาว นุศรา วิจิตรแก้ว 1 1 0 1 0 0
19 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ 0 2 1 2 0 0
20 นางสาว อารีย์ กุลจู 1 1 0 1 0 0
21 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ 0 1 3 2 4 1
22 นาง ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ 1 0 0 3 0 0
23 นางสาว สุวรรณี สร้อยสงค์ 0 4 5 3 7 1
24 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี 0 1 0 4 1 0
25 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร 1 1 1 0 0 0
26 นางสาว จุฑามาศ รัตนอัมภา 1 0 1 0 0 1
27 นางสาว จันทร์จิรา ขันทะยศ 0 0 0 0 1 0
28 นางสาว วิสิฎฐ์ศรี เพ็งนุ่ม 0 1 2 0 1 0
29 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ 2 3 3 2 3 0
30 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี 0 2 1 1 3 1
31 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ 2 5 2 1 7 1
32 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ 0 0 1 0 2 0
33 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ 0 1 2 1 0 0
34 นางสาว เกศกาญจน์ ทันประภัสสร 0 0 0 1 3 1
35 นาง อังคณา เรือนก้อน 0 2 4 2 1 0
36 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ 0 3 5 1 2 1
37 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ 0 2 0 3 1 0
38 นางสาว สุภาณี คลังฤทธิ์ 0 2 2 0 0 0
39 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี 0 0 1 2 0 1
40 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม 0 1 2 2 0 0
41 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล 1 3 0 1 4 0
42 นางสาว วิลาวัณย์ สายสุวรรณ 0 1 2 0 1 1
43 นางสาว เพ็ญนภา ดำมินเศก 0 1 1 1 1 1
44 นางสาว สุรีรัตน์ ณ วิเชียร 0 2 1 1 3 1
45 นาย ศักดา เปรมไทยสงค์ 0 1 2 1 2 0
46 นาง นิดา มีทิพย์ 1 0 0 1 1 0
47 นาง จิตติพร ศรีษะเกตุ 0 0 0 1 0 0
48 นางสาว สุดาวรรณ สันหมอยา 0 1 3 2 1 1
49 นางสาว พรพิมล ชัยสา 1 0 2 1 1 1
50 นางสาว อัญติมา กิจศรีนภดล 0 1 0 3 0 0
51 นางสาว วรรณภา ประทุมโทน 0 3 4 2 2 0
52 นางสาว จารุวรรณ รังสิยานนท์ 0 1 2 0 0 0
54 นาง วราภรณ์ สัตยวงศ์ 1 0 0 0 0 0
56 นาง จุฑากานต์ กิ่งเนตร 0 1 0 0 0 0
57 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ 0 1 0 1 0 0
58 นาง นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ 0 1 1 0 1 0